โค้ชสิส - สิริษา แสงไชย, PCC, MBA, CPM

โค้ช - วิทยากร - ทีปรึกษา

 

โค้ช, วิทยากร, ที่ปรึกษา

โค้ชผู้ได้รับการรับรองจากสถาบันการโค้ชระดับสากล

 

Professional Certified Coach, International Coaching Federation

Certified Gallup Coach – Clifton Strengths Program

Certified Professional Marketer, Asia Pacific Marketing Federation

Registered, Licensed Consultant, MOF

 

ความเชี่ยวชาญและงานปัจจุบัน

 • โค้ช ด้านการบริหารจัดการ  การบริหารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและทีมงาน, การโค้ชจุดแข็งจากผลทดสอบเชิงจิตวิทยาGallup

 • ผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร ด้านทักษะและทัศนคติ และE-Learning

 • วิทยากร หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการพัฒนาธุรกิจ การตลาด

 • ที่ปรึกษาองค์กร ด้านโครงสร้างองค์กรและการพัฒนาบุคลากร

 • ที่ปรึกษาประจำองค์กรฯ ด้านงานบริหารและการพัฒนาบุคคลากร

 • งานเขียนคอลัมน์พิเศษ ด้านการบริหารจัดการ

 • การสอนพิเศษ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน

 • สมาชิกและกรรมการสมาคม TMA, PMAT, ICF, APC

ประสบการณ์ทำงาน

 • งานบริหารหน่วยงานและงานบริหารองค์กรข้ามชาติชั้นนำกว่า15 ปี ครอบคลุมด้านการตลาด การบริหารการเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารซัพพลายเชน และการบริการหลังการขาย 

 • การทำงานที่ปรึกษาองค์กรให้กับโรงงานอุตสาหกรรมและการบริการ และองค์กรข้ามช่าติ 

 • การฝึกอบรมและโค้ชผู้บริหารให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนและองค์กรข้ามชาติ

การศึกษา

Certified Coach, International Coaching Federal (ICF)

Certified Gallup Coach,  Clifton Strengths Coaching

Certified Professional Marketer (CPM), Asia Pacific Marketing Federation

Philip Kotler’s Marketing Program

ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ, บิสซิเนสสคูลโลซาน, ประเทศสวิสแลนด์

ปริญญาตรี การบริหารรัฐกิจ, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 

ความเชี่ยวชาญและงานปัจจุบัน

การโค้ช​ : ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากรและทีมงาน และการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

 • การโค้ชตัวต่อตัว - การโค้ชผู้บริหาร, เจ้าของกิจการ, ผู้จัดการ, ผู้แทนตำแหน่งงาน, ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (วิศวกรรม,การแพทย์), การโค้ชด้านการบริหารจัดการ, ด้านธุรกิจ, ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านการตลาด, ด้านอาชีพ

 • การโค้ชกลุ่ม - การโค้ชด้านการบริหารจัดการ, การพัฒนาศักยภาพบุคลากร, การพัฒนาประสิทธิภาพทีมงาน

 

หลักสูตรฝึกอบรม : ความเชียวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร ด้านทักษะและทัศนคติ และ E-Learning

การบรรยาย: วิทยากรหลักสูตร

 • การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

 • การพัฒนาทักษะพิเศษเฉพาะบุคคล

 • การพัฒนาการทำงานเป็นทีม

 • การพัฒนาทัศนคติ

 • การสร้างหัวใจผู้ให้บริการ

 • การพัฒนาทักษะการเป็นที่ปรึกษา

 • การพัฒนาธุรกิจและการตลาด

 • การพัฒนาธุรกิจ START UP

 • การพัฒนาธุรกิจ OTOP และ OTOP นวัตวิถี

 • การตลาดผลิตภัณฑ์

 • การทำโครงสร้างราคาเพื่อการพัฒนาการตลาด

 • การบริหารแบบคล่องตัว (Agile Management)

 • การพัฒนาบุคลากร

 • การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน

 • การขาย

 • การตลาด

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์

 • การพัฒนาการตลาด

 • การสร้างราคา

 • การจัดโปรโมชั่น

 • การบริหาร SME

โครงการที่ปรึกษา

 • การพัฒนาศักยภาพองค์กรเพื่อการพัฒนาธุรกิจ

 • การพัฒนาโครงสร้างองค์กร

 • การพัฒนาระบบงานยุคใหม่ในองค์กร

 • การพัฒนาระบบตรวจสอบกระบวนการทำงาน

 • โครงการ STRONG SME ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

ประสบการณ์กับองค์กร ภาครัฐและเอกชน

 • องค์กรธุรกิจบริการ และอุตสาหกรรม: บริษัท เอ็มพลัสอาร์ ประเทศไทยจำกัด, บริษัท มหกิจรับเบอร์จำกัด, บริษัท เนปจูน จำกัด, บริษัท ฟู๊ดสตาร์ จำกัด, บริษัท เคทูอัลไลน์อันส์, บริษัท ไบเออร์ดอฟ จำกัด, บริษัท ฟรอนเทอร่าแบรนด์จำกัด, บริษัท ไมเนอกรุ๊ปจำกัด, บริษัท ดิอะจิโอ จำกัด,บริษัท ซิงเกอร์ จำกัด,  บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท สยามมิชลินจำกัด, บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด, บริษัทวัทสันไวแอท ประเทศไทย จำกัด, บริษัท ฮัทชิ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), บริษัท ซิงเกอร์ จำกัด, ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ไทย, บริษัท แอสคอม จำกัด และอื่นๆ

 • องค์กรหน่วยราชการ:  กรมพัฒนาชุมชน, กระทรวงมหาดไทย, กรมการกงศุล, กระทรวงต่างประเทศ, กองแผนและนโยบาย กระทรวงการคลัง, กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

 

ประกาศนียบัตรและหลักสูตรการเรียนรู้

ทีปรึกษาขึ้นทะเบียนกระทรวงการคลัง

ประกาศนียบัตร Certified Gallup Strength coach

ประกาศนียบัตร Professional Certified Coach, International Coach Federation - ACHTH, ACC, ACTP, PCC

ประกาศนียบัตร Certified Point of You Practitioner

หลักสูตรนานาชาติ Performance Development Program

หลักสูตรนานาชาติ Conscious Business Program

หลักสูตรนานาชาติ Sales consultancy

ประกาศนียบัตร Enneagram Program

ประกาศนียบัตร Leader Essentials Program

หลักสูตร Train the Trainer

ประกาศนียบัตร Certified Professional Marketer, Asia Pacific Marketing Federation

เกียรติบัตร หลักสูตรวิชาการเทศนา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หลักสูตรนานาชาติ Kotler’s Marketing Program

หลักสูตรการนำเข้า ส่งออก กระทรวงพานิชย์

ประสบการณ์งานบริหาร

รองประธานบริหาร บริษัท ออโต้เทคนิค ประเทศไทย จำกัด

ผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารและการเงิน บริษัท ซันลิท ประเทศไทย จำกัด

ผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารและการเงิน บริษัท เคนวูดอิเลคโทรนิค ไทยแลนด์ จำกัด

ผู้อำนวยการฝ่ายกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ถ่ายภาพ บริษัท เซนทรัลมาเกตติ้งกรุ๊ป จำกัด

ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารการตลาด บริษัท เอบีบี จำกัด

ผู้จัดการแผนก บริษัท สมิทธไซแอนติฟิกส์ จำกัด

เจ้าหน้าที่อาวุโส งานการเงินระหว่างประเทศ –บมจ. แอสคอมไทม์เพล็ก, ประเทศสวิสแลนด์

ผู้จัดการฝึกหัด งานวิเคราะห์ลูกค้า แผนกสินค้าพิเศษ บริษัท อเมริกันเอ็กเพลส จำกัด

อาจารย์พิเศษ:วิชาบริหารจัดการ หลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2561, วิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยี่แห่งอโยธยา 2554, วิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัน 2541, การบรรยายพิเศษ คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2537  

 

ประสบการณ์งานบริหาร

งานบริหารโรงงานอุตสาหกรรม

การบริหารจัดการ การดำเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองการพัฒนาธุรกิจได้ตามเป้าหมาย

 • การบริหารงานด้านการเงิน การบัญชี การจัดซื้อ งานBOI

 • การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

 • การบริหารโลจิสติคส์และซัพพลายเชน

 • การบริหารกระบวนการผลิต

 • การบริหารโครงการ ISO และการควบคุมคุณภาพ

งานบริหารองค์กร

การบริหารจัดการ ระบบงานภายในองค์กร เสริมสร้างสมรรถนะการแข่งขันขององค์กร

 • การโอนย้ายบุคลากรจากการควบรวมบริษัท และการบริหารการเปลี่ยนแปลง

 • การจัดตั้งระบบโครงสร้างองค์กร และนโยบายต่างๆให้องค์กรข้ามชาติในประเทศไทย

 • การพัฒนาระบบงานด้านการเงิน การบัญชี

 • การพัฒนางานโลจิสติคส์ ซัพพลายเชน

 • การพัฒนางานบริการและการบริการหลังการขาย

 • การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาศักยภาพและการรักษาบุคลากร

งานบริหารการตลาด

การบริหารจัดการและพัฒนาแผนกลยุทธ์การตลาด ให้บรรลุเป้าหมาย สามารถพัฒนาส่วนแบ่งการตลาดของผลิตภัณฑ์สู่อันดับต้นๆ และสร้างการเติบโตของยอดขายติดอันดับสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ติดต่อกันทุกปี

 • การวางแผนกลยุทธการตลาด กลยุทธราคา และการสื่อสารการตลาด

 • การวางแผนผลิตภัณฑ์ การบริหารงบประมาณ และการสต็อกสินค้า

 • การพัฒนานโยบายช่องทางการจัดจำหน่าย นโยบายการตลาด และการบริการหลังการขาย

 • การกำหนดนโยบายการค้าปลีก และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • การบริหารการจัดตั้งผู้แทนจำหน่าย และการพัฒนาช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั่วประเทศ

 • การพัฒนาโครงการร่วมกับหน่วยงานรัฐบาล เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติต่างๆ

 • การพัฒนาโครงการเสริมสร้าการตลาด ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐ และเอกชน

 • การบริหารกำลังคนและศักยภาพทีมงาน

 • การพัฒนาแผนและการบริหารงบประมาณการสื่อสารการตลาด

ผลงาน

การบริหารงานองค์กร

การพัฒนากระบวนการทำงาน และศักยภาพบุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองการพัฒนาธุรกิจและความพึงพอใจของคู่ค้าได้ตามเป้าหมาย ลดการสูญเสียวัตถุดิบ ทรัพยากรต่างๆ และงบประมาณการจัดการ

การบริหารจัดการระบบงานภายในองค์กร เสริมสร้างสมรรถนะการแข่งขันขององค์กร เพิ่มขึ้น 3 เท่า ภายใน 2 ปี

การบริหารจัดการหน่วยงานตัวแทนในกรุงเบิร์น ซึ่งบริษัทฯมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่รัฐนิวเจอรซี่ สหรัฐอเมริกา โดยการได้รับการคัดเลือกจากผู้สมัครทั่วประเทศสวิสแลนด์ และได้รับความชื่นชมให้เป็นเจ้าหน้าทีดีเด่น บริหารจัดการและสร้างระบบงาน เชื่อมโยงกับหน่วยงานในประเทศต่างๆทั่วทุกภูมิภาค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารการตลาด

การพัฒนาส่วนแบ่งการตลาดของผลิตภัณฑ์จากอันดับที่14 สู่อันดับที่3 ในช่วงเวลา3 ปี และสร้างการเติบโตของยอดขายติดอันดับสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ติดต่อกันทุกปี

การบริหารจัดการเริ่มแผนกการตลาด เพื่อการเริ่มการนำเข้าผลิตภัณฑ์กล้องไลก้า อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย และได้สร้างยอดขายสูงกว่าเป้าหมาย300% และพัฒนาส่วนแบ่งตลาดขึ้นสู่อันดับท๊อปเทน

การบริหารจัดการสำนักงานตัวแทนในกรุงเบิร์น ซึ่งบริษัทฯมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่รัฐนิวเจอรซี่ สหรัฐอเมริกา โดยการได้รับการคัดเลือก1คนจากผู้สมัครทั่วประเทศสวิสแลนด์ รายงานตรง กับประธานบริหารการเงิน และได้รับความชื่นชมให้เป็นเจ้าหน้าที่ดีเด่น บริหารจัดการและสร้างระบบการประสานงาน การรายงานการขนส่งสินค้าและการเงิน เชื่อมโยงกับหน่วยงานในประเทศต่างๆทั่วทุกภูมิภาค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ประสบการณ์งานบริหาร
 

 • รองประธานบริหาร บริษัท ออโต้เทคนิค ประเทศไทย จำกัด

 

 • ผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหาร บริษัท ซันลิท ประเทศไทย จำกัด

บริหารจัดการ ควบคุมการปฎิบัติงานภายในองค์กรของโรงงานอุตสาหกรรม บริหารงานด้านการเงิน การบัญชี การจัดซื้อ BOI บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ บริหารโลจิสติคส์และซัพพลายเชน การผลิต การบริหารISO ระบบLean และควบคุมคุณภาพ การบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพทำให้การพัฒนาบุคคลากรและระบบงาน สามารถตอบสนองการพัฒนาธุกิจได้ตามเป้าหมาย

 

 

 • ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท เคนวูดอิเลคโทรนิค ไทยแลนด์ จำกัดยการฝ่ายผู้อำนว

การบริหารจัดการ การก่อตั้งองค์กร การโอนย้ายบุคลากรจากผู้แทนจำหน่ายเดิมและ การบริหารการเปลี่ยนแปลง จัดตั้งระบบโครงสร้างองค์กร และนโยบายต่างๆ.  ขององค์กร และบริหารระบบงานด้านการเงิน การบัญชี ด้านโลจิสติคส์ ซัพพลายเชน ด้านการบริการและการบริการหลังการขาย การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  และพัฒนาบุคคลากรสู่วัฒนธรรมการทำงานใหม่ เพิ่มศักยภาพบุคคลากรและสมรรถนการแข่งขันขององค์กร สามารถเพิ่มยอดขายกว่า 300% ภายใน 2 ปี 

 • ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เซนทรัลมาเกตติ้งกรุ๊ป จำกัดกาผู้อำนวย

บริหารจัดการและพัฒนาแผนกลยุทธ์การตลาด และการบริหารงบประมาณ การบริหารกำลังคนและศักยภาพทีมงาน การวางแผนสินค้า กลยุทธด้านราคา การสื่อสารการตลาด และการพัฒนาการสื่อสารร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและคู่ค้า การพํฒนานโยบายช่องทางการขายสินค้า ทั้งโมเดิลเทรด ผู้แทนจำหน่าย และผู้แทนบริการหลังการขาย เพื่อสามารถตอบสนองการขาย ให้บรรลุเป้าหมาย สามารถพัฒนาส่วนแบ่งการตลาดของผลิตภัณฑ์สู่อันดับต้นๆ และสร้างการเติบโตของยอดขายติดอันดับสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ติดต่อกันทุกปี 
 

 • ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารการตลาด บริษัท เอบีบี ดิสทริบุชชั่น จำกัด

บริหารจัดการ พัฒนาแผนงานและบริหารงบประมาณการสื่อสารการตลาด สู่การค้าปลีก โรงงานอุตสาหกรรม และ พัฒนาข้อมูลในการสื่อสารผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้านวัตรกรรมใหม่ ร่วมกับหน่วยงานรัฐบาล เพื่อให้เหมาะสมกับพระราชบัญญัติต่างๆ
 

 • ผู้จัดการแผนกการตลาด บริษัท สมิทธไซแอนติฟิกส์ จำกัด

รับผิดชอบการก่อตั้งแผนกใหม่ เพื่อเริ่มการนำเข้าผลิตภัณฑ์กลัองไลก้า อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย บริหารจัดการทีมงานขายและการตลาด การวางแผนกลยุทธการตลาด กลยุทธราคา และการสื่อสารการตลาด ทั้งAbove and Below the line การจัดตั้งผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ และการพัฒนาช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์สู่โมเดิลเทรด สามารถสร้างยอดขายได้เกินเป้าหมาย และพัฒนาดึงส่วนแบ่งจากตลาดระดับกลางและพรีเมียม
 

 • เจ้าหน้าที่อาวุโส งานการเงินระหว่างประเทศ –บมจ. แอสคอมไทม์เพล็ก, ประเทศสวิสแลนด์

จากการคัดเลือกผู้สมัครทั่วประเทศสวิสแลนด์ เป็นตัวแทนการบริหารจัดการสำนักงานตัวแทนในยุโรป ของบริษัทฯที่มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่รัฐนิวเจอรซี่ สหรัฐอเมริกา และมีความรับผิดชอบจัดการ ดำเนินการและรายงาน ด้านรายรับ รายจ่าย เอกสารด้านการขนส่งสินค้าทั่วโลก ทั้งนี้ได้สร้างผลงานที่ได้รับความชื่นชมให้เป็นเจ้าหน้าทีดีเด่น ด้วยการพัฒนาจัดระบบงาน การรายงานยอดเงินต่างๆ จากทุกประเทศทั่วโลกที่เป็นคู่ค้า ทำให้การบริหารรายรับ รายจ่าย และการบริหารการจัดส่งสินค้าเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

 • เจ้าหน้าที่งานวิเคราะห์ลูกค้า บริษัท อเมริกันเอ็กเพลส จำกัด

การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าแผนกสินค้าพิเศษ เพื่อการประมวลผลและการบริหารลูกค้า การพัฒนาการตลาดและการบริการลูกค้า

 

ผลงาน


รองประธานบริหาร บริษัท ออโต้เทคนิค ประเทศไทย จำกัด

ผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหาร บริษัท ซันลิท ประเทศไทย จำกัด

การบริหารจัดการ การดำเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองการพัฒนาธุรกิจได้ตามเป้าหมาย

 • การบริหารงานด้านการเงิน การบัญชี การจัดซื้อ งานBOI

 • การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

 • การบริหารโลจิสติคส์และซัพพลายเชน

 • การบริหารกระบวนการผลิต

 • การบริหารโครงการ ISO ระบบLean และการควบคุมคุณภาพ


ผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหาร บริษัท เคนวูดอิเลคโทรนิค ไทยแลนด์ จำกัด

 • การบริหารจัดการก่อตั้งองค์กร HAPPY WORKPLACE เสริมสร้างสมรรถนะการแข่งขันขององค์กร เพิ่มยอดขายกว่า 300% ภายใน 2 ปี 

 • การโอนย้ายบุคลากรจากการควบรวมบริษัท และการบริหารการเปลี่ยนแปลง

 • การจัดตั้งระบบโครงสร้างองค์กร และนโยบายต่างๆขององค์กร

 • การสร้างระบบงานด้านการเงิน การบัญชี

 • การพัฒนางานโลจิสติคส์ ซัพพลายเชน

 • การด้านการบริการและการบริการหลังการขาย

 • การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร

 

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เซนทรัลมาเกตติ้งกรุ๊ป จำกัด

 • บริหารจัดการและพัฒนาแผนกลยุทธ์การตลาด ให้บรรลุเป้าหมาย สามารถพัฒนาส่วนแบ่งการตลาดของผลิตภัณฑ์สู่อันดับต้นๆ และสร้างการเติบโตของยอดขายติดอันดับสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ติดต่อกันทุกปี 

 • การวางแผนสินค้า กลยุทธด้านราคา และการสื่อสารการตลาด

 • การพัฒนานโยบายช่องทางการจัดจำหน่าย และการบริการหลังการขาย

 • การพัฒนาการสื่อสารร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐ และคู่ค้า

 • การบริหารงบประมาณกาสต็อกสินค้าและการตลาด

 • การบริหารกำลังคนและศักยภาพทีมงาน


ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารการตลาด บริษัท เอบีบี ดิสทริบุชชั่น จำกัด

 • การบริหารการพัฒนาแผนงานและการบริหารงบประมาณการสื่อสารการตลาด

 • การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายและนโยบายการตลาด

 • การกำหนดนโยบายการค้าปลีก และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • การพัฒนาโครงการร่วมกับหน่วยงานรัฐบาล เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติต่างๆ
   

ผู้จัดการแผนก บริษัท สมิทธไซแอนติฟิกส์ จำกัด

 • การบริหารจัดการก่อตั้งแผนกงานใหม่ เพื่อการเริ่มการนำเข้าผลิตภัณฑ์กล้องไลก้า อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย ได้สร้างยอดขายสูงกว่าเป้าหมาย300% และพัฒนาส่วนแบ่งตลาดชึ้นสู่อันดับท๊อปเทน

 • การบริหารจัดการทีมงานขายและการตลาด

 • การวางแผนกลยุทธการตลาด กลยุทธราคา และการสื่อสารการตลาด  

 • การบริหารและวางแผนสต็อคและผลิตภัณฑ์

 • การบริหารการจัดตั้งผู้แทนจำหน่าย และการพัฒนาช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั่วประเทศ

 • การบริหารแผนงานประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์

 • การพัฒนาโครงการต่างๆร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน
   

เจ้าหน้าที่อาวุโส งานการเงินระหว่างประเทศ –บมจ. แอสคอมไทม์เพล็ก, ประเทศสวิสแลนด์

 • การบริหารจัดการสำนักงานตัวแทนในกรุงเบิร์น ซึ่งบริษัทฯมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่รัฐนิวเจอรซี่ สหรัฐอเมริกา โดยการได้รับการคัดเลือกจากผู้สมัครทั่วประเทศสวิสแลนด์ และได้รับความชื่นชมให้เป็นเจ้าหน้าทีดีเด่น บริหารจัดการและสร้างระบบงานที่มีประสิทธิภาพ

 • การบริหารจัดการระบบงานเอกสารด้านโลจิสติค และการเงินจากสกุลต่างๆ

 • การกำหนดนโยบาย พัฒนาการจัดส่งรายงานการเงินและการจัดส่งสินค้าจากหน่วยงานในประเทศต่างๆทั่วทุกภูมิภาค